OrangePI Club
wifi - Printable Version

+- OrangePI Club (http://orangepi.club)
+-- Forum: International (English) Forums (http://orangepi.club/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Hardware (http://orangepi.club/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thread: wifi (/showthread.php?tid=2359)wifi - sky123 - 01-13-2018

Hello.

How do I get the wifi to work onĀ 
1. Orange Pi Plus 2
2. Orange Pi PC Plus?

What modules do I need to load?

I'm using slackware...is this the right forum? Smile

Thank you.