OrangePI Club
RTC battery for Orange Pi Zero Plus 2 - Printable Version

+- OrangePI Club (http://orangepi.club)
+-- Forum: DIY (http://orangepi.club/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Forum: OrangePI DIY (http://orangepi.club/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: RTC battery for Orange Pi Zero Plus 2 (/showthread.php?tid=2428)RTC battery for Orange Pi Zero Plus 2 - indevor - 02-20-2018

Has anyone ever tried to get the internal clock to run on battery power?
[attachment=137]RE: RTC battery for Orange Pi Zero Plus 2 - kozaczek - 03-02-2018

What? Zero Plus 2 has internal clock? Where?